OKUL HAYATI

YGS ÖNCESİ VE SINAV GÜNÜ

osym logo

Sınavdan Bir Gün Önce Adaylar Ne Yapmalıdır?

Adaylar sınavdan bir gün önce dinlenmeli ve stresten uzak şekilde vakit geçirmelidir. Sınava girilecek bina bir gün öncesinden mutlaka görülmelidir. Adayların sınav günü dinlenmiş ve uykularını almış ol­maları için erken yatmaları da yararlarına olacaktır.

Adaylar Sınav Binalarına Nasıl Alınır?

Adaylar, sınav günü sınav başlangıç saatinden en az bir saat önce sınav binası önünde hazır olmalıdırlar. Yola çıkarken sınav günü olu­şabilecek trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Başta iletişim araçları olmak üzere sınav binasına alınmasının yasak olduğu ÖSYM’ce ilan edilmiş her türlü araç, gereç ve malzeme sınav binasına getirilmemelidir.

“Adayların ve Görevlilerin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca sınav sabahı adaylar ve görevliler kimlik kontrolleri yapılıp güvenlik kontrolünden geçtikten sonra bina­lara alınır. Sınav binalarına, sadece nüfus cüzdanı veya süresi ge­çerli pasaport (Sadece zorunlu askerlik görevini ifa edenler ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Nüfus Cüzdanı/Pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilir.) ile birlikte ÖSYM’nin Sınava Giriş Belgesi olan adaylar alınırlar.

Adaylar kendi şifrelerini kullanarak Sınava Giriş Belgesini ÖSYM İnternet sistemi üzerinden sınavdan en geç bir gün öncesine kadar edinmiş olmalıdırlar.

Nüfus cüzdanlarında soğuk damga, TC Kimlik Numarası ve fotoğraf bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Sınavın başlangıç saatinden 15 dakika sonra sınav binalarına gelen adaylar sınava alınmayacaklar; herhangi bir şekilde sınava girmiş bile olsalar sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınava gireceğiniz binayı ve salonu sı­navdan bir gün önce görünüz. Sınav günü sınavın başlangıç saatinden en az bir saat öncesinde sınava gireceğini binada olunuz.

Sınav Süresince Ne Yapılacaktır?

Sınav, “Adayların ve Görevlilerin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” ve “Sınav Yönergesi” doğrultusunda Salon Gö­revlileri aracılığıyla yürütülür. Sınav salonlarında her aday, üzerinde kendi fotoğrafının ve kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait ce­vap kâğıdını kullanmak zorundadır. Adaylar cevap kâğıdını kontrol etmeli ve kendilerine ait olduğundan emin olmalıdırlar. Kendisine ait cevap kâğıdını kullanmayan, başka bir adaya ait cevap kâğıdında işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılır.

Sınav salonlarına alınan adaylara Salon Başkanı tarafından sınıflara gönderilen soru kitapçıkları rastgele dağıtılır. Adaylar hızlıca kitapçık­lara bakarak yırtık ve eksik sayfa, vb. olup olmadığını kontrol ederler. Kitapçık arkasındaki sınav kuralları salon görevlilerince yüksek sesle okunur. Salon Başkanı tarafından “sınav başladı” denilerek sınav başlatılır. Sınavda adayların her birine soruları aynı ancak dizilişleri ve cevap anahtarları diğerlerinden farklı soru kitapçığı verilmektedir. Her kitabın üzerinde bir kitapçık numarası bulunmaktadır. Sınav sıra­sında adayların dikkat etmesi gereken en önemli konu cevap kâğıdı üzerine soru kitapçık numarasını doğru yazmaları ve kodlamalarıdır.

Her adaya verilen kitapçık farklı olduğundan bu kodlama adayın ce­vap anahtarının belirlenmesi bakımından önemlidir.

Adayların dikkat etmesi gereken diğer bir konu ise cevap anahtarının tek ve kendine özgü olmasıdır. Başkasının kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını kopyalayanlar kolaylıkla bulunmakta ve sınavları geçer­siz sayılmaktadır.

Adaylar soruları sakin ve dikkatlice okuyup eğer gerek duyarlar ise soru kitapçıkları üzerinde çözerek doğru cevabı bulup cevap kâğıdı üzerinde kodlarlar. Cevapları kodlar iken doğru soru numarasına kodlama yapmak çok önemlidir. Soruların kaydırılmadan cevap­larının işaretlendiği kontrol edilmelidir. Adaylar işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmalıdır. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar değerlen­dirmede dikkate alınmaz.

Sınav süresince diğer adayları rahatsız etmemeye ve görevlilerin uyarılarına uymaya özen gösterilmelidir. ÖSYM sınav görevlilerinin tutanaklara yazdıkları bilgilere dayanarak karar aldığından görevliler ile tartışılmadan sadece sınava odaklanılmalıdır.

Sınav süresinin dörtte üçü (YGS’de 120 dakika) ve sınavın son 15 dakikası adayların sınav salonlarından çıkması yasaktır. Yasak olarak belirtilen sürelerde salondan çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır.

Hangi Durumlar Kopya Olarak Değerlendirilmekte ve Cezai Hükümler Uygulanmaktadır?

6114 sayılı Kanunun 10. maddesi gereği aşağıda sıralanan eylemleri tespit edilenler hakkında idari yaptırım uygulanmakta ve/veya hapis cezası istemiyle adliyeye sevk edilmektedir.

• Gizlilik hükümlerini ihlal edenler,

• Gizli olan bilgileri, elde edenler, bunları ifşa edenler,

• Sınavın yapıldığı binaya ses veya görüntü nakleden cihaz başta olmak üzere sınav kılavuzunda yasak olarak belir­tilen her türlü araç ve gereçler ile ilgili malzemeleri sokan veya bulunduran kişiler,

• Başka birinin yerine sınava girenler ile yerine başkasını sınava sokanlar,

• Sınavda kopya çektirilmesine imkân sağlayanlar,

• Sınav sonuç verilerini gerçeğe aykırı bir şekilde değiştirenler,

• Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine değiştirenler,

• Kopya çektiği tespit edilenler.

ÖSYM’nin sınav kurallarına uyunuz sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında yasak olan hiç bir fiil içerisinde bulunmayınız.

Adaylar Sınav Sonrasında Ne Yapmalıdır?

Verilen sınav süresi dolunca Salon Başkanının “sınav bitmiştir” uya­rısı ile sınav sona erer. Sınav bitiminde adaylar soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını Salon Başkanına teslim etmek zorundadır­lar. Salon görevlileri adaylardan alınan sınav evrakını sayar, kont­rol ederek eksiksiz hâlde ilgili tutanaklar ile birlikte Sınav Uygulama Yönergesinde belirtildiği şekilde paketlerler. Bina Sınav Sorumluları da, paketlenen bu evrakı güvenlik kuvvetleri nezaretinde kuryeler va­sıtasıyla il/ilçe sınav merkezine oradan da yine güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde ÖSYM’ye gönderirler.

Sınav sonunda soruların ya da cevapların ayrı bir kâğıda yazılarak sınav salonundan dışarıya çıkarılması kesinlikle yasaktır. Bunu ya­pan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir