OKUL HAYATI

İLK VE ORTA OKULLARIN KAYIT VE NAKİLLERİ

Resmi ilköğretim kurumlarına kayıt ve nakiller, ilgi Yönetmeliğin 16-18 inci maddeleri

kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında,

“Öğrencilerin, ulusal adres veri tabanında belirtilen ikametgahıarına en yakın ilkokul ve ortaokula

kaydedilmeleri esastır.”, 17 nci maddesinin (a) fıkrasında, “Kayıtlar, ulusal adres veri tabanındaki

öğrencinin ikamet adresi esas alınarak öğrenci yerleştirme komisyonunun belirlediği kayıt

alanındaki okula e-okul sistemi üzerinden yapılır.” ve 17 nci maddesinin (f) fıkrasında ise, “Fiziki

kapasitesi dolmayan okullara, kayıt alanı dışından da kayıt yapılabilir. Kapasitenin üstünde başvuru

olması durumunda başvuranlar arasından kura ile öğrenci alınır.” hükümleri yer almaktadır.

e-Kayıt uygulaması ile mecburi ilköğretim çağına giren tüm çocukların okullarımıza

erişimlerinin sağlanması, eğitim bölgesinde öğrenci dağılımlarının dengeli yapılması, normal

öğretime geçilmesi, derslik ihtiyacının planlanması ve başarı potansiyeli yüksek öğrencilerin belirli

okullarda toplanmasının önlenerek eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve tüm okullarımızın eşdeğer

duruma getirilmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizin coğrafi ve sosyo-ekonomik durumuna bağlı olarak eğitim bölgelerindeki öğrenci

sayılarında değişiklik yaşanmaktadır. Öğrenci mevcutlarının hedeflenen sayıda olabilmesi

açısından ilgi Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (f) fıkrasının uygulamasıyla ilgili olarak;

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere;

• Anne ve babasının her ikisi de kamu ve/veya özel sektörde çalışan çocukların kayıt ve

nakilleri, evadresIerinin yanı sıra her ikisinin de çalıştıklarını belgelendirmeleri (resmi

kurumlar, vergi idaresi, ticaret/sanayi odası, esnaf odası vb.) durumunda, bunlardan birinin

iş yerinin bulunduğu kayıt bölgesindeki ilkokula/ortaokula,

• Öğretmenlerin istemeleri halinde çocuklarının kayıt ve nakilleri, görev yaptıkları

ilkokula/ortaokula,

• Velilerin istemeleri halinde, sınıf mevcutları 40’dan fazla olan ilköğretim kurumlarındaki

öğrencilerin kayıt ve nakilleri, sınıf mevcudu 35’i geçmeyecek şekilde planlanıp, okul

bazında eşleştirilip duyurulduktan sonra eşleştirildiği ilkokula/ortaokula,

• Kayıt bölgelerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle ayrı okullara kaydı yapılan kardeşlerin

kayıt ve nakilleri, velinin isteği üzerine kardeşlerden birinin ilkokuluna/ortaokuluna,

yapılabilir.

Ancak, yukarıdaki durumların her birinde bu kayıt ve nakiller gerçekleştiriliyorken nakil

gidilen okullardaki sınıf mevcutlarının ilin şartları ve ortalama öğrenci sayıları dikkate alınarak 35′ i

geçmemesine özen gösterilecektir.

KAYNAK: meb.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir