Genel OKUL HAYATI

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ NAKİLLERİ

Öğrenci Nakilleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci Nakilleri

MADDE 14 – (Değişik:RG-2/9/2010-27690)

Bu okullar arasındaki öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının başlangıç tarihinin beş gün öncesinden sınavların bitimine kadar olan sürenin dışındaki zamanlarda yapılır.

(Değişik fıkra:RG-30/4/2011-27920) Ancak, okullarda öğrenim görmekte iken;

a) Şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

b) Kontenjan şartı nedeniyle nakli yapılamayan öğrencilerden anne veya babası ölen veya kamu görevinden dolayı anne veya babasının görev yeri değişen öğrencilerin nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri, birinci fıkradaki yerleştirmeye esas taban puan şartının korunması ve sınıflarındaki azami şube öğrenci mevcudunun % 10’unu geçmemesi kaydıyla anne veya babasının ikametinin veya memuriyet görevinin bulunduğu yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır.

Nakillerde;

a) Boş öğrenci kontenjanları ile taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.

b) Başvurular, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Nakil şartlarını taşımayan öğrencinin velisine naklin gerçekleştirilemeyeceği bildirilir. Öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde başvurusu öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce e-okul sisteminden en geç takip eden iş günü içinde nakil istenen okul müdürlüğüne bildirilir.

c) E-okul sisteminden alınan başvurular; puan ve kontenjan durumu dikkate alınarak her haftanın son iş gününde topluca değerlendirilir. Kontenjandan fazla başvuru olması hâlinde öğrenci nakilleri, giriş puanı üstünlüğü esasına göre yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, nakli yapılacak öğrenci kur’a ile belirlenir.

ç) Naklin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir. Öğrenci, bilgilenme tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde yeni okuluna başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil isteğinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve nakil işlemi e-okul sisteminden iptal edilir.

d) Öğrenciye ait veriler, yeni okuluna başladığı gün e-okul sisteminden alınır.

Diğer Orta Öğretim Kurumlarından Nakil

Madde 15 – (Değişik: RG-18/01/2007-26407)

(Değişik fıkra:RG-2/9/2010-27690) Merkezî yerleştirme ile öğrenci alan resmî ortaöğretim kurumları ile askerî lise ve polis kolejlerinin 9 uncu sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerin bu okullara nakli, 14 üncü madde hükümleri doğrultusunda yapılır. Ders kesiminde 10 uncu sınıfa geçmiş olan öğrencilerin nakilleri ise, yeni ders yılı başlayıncaya kadar aynı usulle yapılır. Bu şekilde nakli yapılacak öğrencilerin, önceki okullarında görmedikleri derslerden sorumlulukları ile dönem puanı ve notlarının tespiti, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Birinci fıkrada belirtilen okulların diğer sınıfları ile resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarından bu okullara öğrenci nakli yapılmaz.

Disiplin Cezasına Dayalı İlişik Kesme

Madde 16– Disiplin kurulu kararı sonucunda tasdikname ile uzaklaştırma cezası ve daha ağır ceza alan öğrencinin okulla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler diğer lise ve dengi okullara kayıt ve kabul şartları içerisinde kayıtlarını yaptırabilirler. Ancak, tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin gideceği okullarda parasız yatılılık hakları devam eder. Bu durumdaki öğrencilerin okullara kabullerinde yaş şartı aranmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir