OKUL HAYATI

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ NAKİLLERİ

Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler

Nakiller

Madde 10 — Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.

Resmî ve özel orta öğretim kurumlarından resmî Anadolu İmam-Hatip Liselerine öğrenci nakli yapılmaz.

Ancak resmî Anadolu İmam-Hatip liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına geçiş , “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi” hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

Nakil için Başvuru

Madde 11 — Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile yapılır. (Ek-1)

Nakil Başvurularının Değerlendirilmesi

Madde 12 — (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) Nakil başvuruları; açık kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilir. Ayrıca sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç iki iş günü içerisinde bildirilir.

Naklin uygun görüldüğünün tebliğini izleyen 3 iş günü içinde, yeni okula kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak, hastalık, doğal afet ve diğer sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içerisinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir.

Nakli uygun bulunan öğrencilerin tasdikname ve öğrenci dosyaları kayıtlı bulundukları okulundan istenir.

Ayrılan Öğrencilerin Durumu

Madde 13 — (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) Bu okullardan kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.

9 uncu sınıftan ayrılan öğrenciler ile 9 uncu sınıfta başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, kayıt-kabul şartlarını taşımaları hâlinde diğer orta öğretim kurumlarına süresi içinde kayıt yaptırabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir