OKUL HAYATI

4+4+4 teklifinin ilk 8 maddesi kabul edildi

4+4+4 teklifinin ilk 8 maddesi kabul edildi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen maddeler ise şöyle: Madde 1- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3. Maddesi; “MADDE 3- Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter” şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- 222 sayılı Kanununun 7. maddesi; “MADDE 7 – İlköğretim; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile 4 yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur” şekilde değiştirilmiştir. Madde 3- 222 sayılı Kanununun 9. maddesi; “İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esasdır. Ancak imkan ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir” şekilde değiştirilmiştir. Madde 4- 222 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘büyüklüğüne’ ibaresi ‘ilkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne’ şeklinde değiştirilmiştir. Madde 5- 222 sayılı Kanuna; “EK MADDE 4- Bu Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre elde edilen gelirler, il özel idarelerince, ortaöğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de kullanılır” maddesi eklenmiştir. Madde 6- 222 sayılı Kanuna; “GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5,6,7 ve 8 inci sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlar. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir; Bakanlık bu maddenin uygulanmasıyla ilgili düzenlemeleri il, ilçe ve okul bazında yapmaya yetkilidir” maddesi eklenmiştir. Madde 7- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 22. maddesi; “MADDE 22- Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter” şekilde değiştirilmiştir. Madde 8- 1739 sayılı Kanunun 24. maddesi; “MADDE 24- İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkan ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir” şekilde değiştirilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir